Souhlas s poskytnutím osobních údajů.

Správce a zpracovatel osobních údajů: Scivetim.s.r.o.

                                             se sídlem: Nový Brázdim 101

                                                              Brázdim 250 63

Souhlas bude proveden:   Před odesláním objednávky zaškrtnutím políčka.

V souladu s čl. 6 odst.1 písm.a a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018, souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů mnou poskytnutých správci.

1. Jaké údaje budou zpracovány:

Jméno, příjmení, obchodní firma

bydliště (ulice, č.p./č.o, město, PSČ, stát) nebo sídlo

e-mailová adresa

telefonní číslo

číslo bankovního účtu

2. Správce bude shromažďovat, uchovávat a zpracovávat osobní údaje uvedené v bodě 1. pro následující účely:

Pro zasílání obchodních a marketingových nabídek a oznámení správce

3. Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány:

Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou. Nejdéle bude správce uchovávat osobní údaje po dobu 10 let.

4. Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány a uchovány:

Osobní údaje budou zpracovány stojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů

5. Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům:

Jako subjekt údajů mám právo na přístup k mým osobním údajům, mám právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Mám právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a mám právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.

Dále mám právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (tj. právo získat osobní údaje, které se mne týkají, které jsem poskatl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 nařízení GDPR).

Mám právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení GDPR. To znamená, že takové právo nemám zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (zejména povinnosti vztahující se k LVTČ).

Jako subjekt údajů mám právo požádat o informaci o zpracování mých osobních údajů, přičemž tuto informaci je správce povinen mi bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením článku 15 nařízení GDPR. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Jako subjekt údajů mám v pořípadě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů právo obrátit se na správce nebo Úřad pro ochranu osobních údajů.

Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 nařízení GDPR.

Správce prihlašuje, že osobní údaje nejsou zpracovány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely. Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů.

6. Závěrečná ustanovení:

Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom svých práv podle kapitoly III nařízení GDPR. Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.