ProBoost®Thymic Protein A navazuje jako perorální podoba se stejnou účinnou látkou na injekční lék T-cyte (http://tcyte.com/), který byl uznán americkou USDA v roce 2008 jako lék na osteoartritidu psů a na léčbu FIV a FeLV u koček. Stejný glykoprotein má u injekčního přípravku obchodní název LCTI u perorálního TPA

Za více než dekádu, kdy byl před expirací licence LTCI pro terapii FeLV a FIV nemocných koček využíván, zachránil život a především jeho kvalitu tisícům zvířat. Naštěstí ProBoost se stal plnohodnotnou a levnější náhradou a tak může thymový protein pomáhat dál. V kapitole Použití LTCI / TPA, praktické zkušenosti majitelů a odborníků najdete recenze a zkušenosti konkrétních uživatelů. 

 

Vliv  brzlíkového proteinu A na  kočky s diagnózou FeLV a FIV

ProBoost není lék na FeLV a FIV, může ale jako přirozený silný imunomodulátor hrát zásadní úlohu při vyléčení nebo přechodu do bezpříznakové remise. U těžkých a komplikovaných infekcí alespoň významně přispívá ke zlepšení komfortu života zlepšením obranyschopnosti imunodeficientního pacienta.  

Na počátku byla studie, jejímž cílem bylo na imunodeficientním zvířecím modelu, tedy FIV a FeLV pozitivních kočkách, zjistit efekt podávání TPA na zlepšení stavu jejich imunitního systému.

Tento model byl zvolen pro základní výzkum lidského onemocnění AIDS a již dříve byla provedena studie virové imunodeficience u experimentálně nakažených koček. Vědci sledovali terapeutický účinek TPA na zvířatech, která byla použita jako infikovaná kontrola při vývoji vakcíny na pracovišti Dr. Pedersena v UC Davis. Pozitivní zjištění vedla k dalším klinickým experimentům zaměřeným na léčbu FIV a FeLV u koček.

Zjednodušený stručný obsah jedné z klinických studií:

Za účelem zjištění, zda může být TPA použit jako imunoterapeutický prostředek u imunitně oslabených jedinců například HIV pozitivních byl zvolen preklinický model FIV a FeLV infikovaných koček. Virus infikuje CD4+ helper T lymfocyty, což způsobí pokles počtu bílých krvinek (WBC). To má za následek zvýšenou vnímavost pro oportunní infekce u nakažených zvířat. V pilotní klinické studii bylo shromážděno 23 přirozeně infikovaných koček. Podmínkou pro zařazení do studie byla jediná infekce (buď FIV nebo FeLV) a alespoň dva její symptomy. Byly odebrány vzorky krve před zahájením terapie. Potom byla podána první dávka 1 pg podkožně, další byla aplikována 14. a 28. den. Před poslední injekcí byl odebrán opět vzorek krve. Byla srovnána hladina lymfocytů se stavem před zahájením léčby.

Kočky, které byly přijaty do studie byly chronicky a vážně nemocné v době, kdy byly majiteli přineseny na kliniku. Některé z nich byly ve stavu, kdy byla veterinářem nebo majitelem doporučována euthanasie. Diagnóza FIV, resp. FeLV byla jednoznačně potvrzena laboratorní analýzou. Většina koček trpěla lymfopenií buď v rámci diferenciálního rozpočtu nebo v absolutních hodnotách celkového počtu. Většinou se také vyskytla anemie, někdy velmi závažná (hematokrit 8 až 12 %). U dvou koček byla také granulocytopenie. Zlepšení klinického stavu bylo majiteli pozorováno již během 72 hodin po první injekci. Množství lymfocytů se po léčbě zvedlo průměrně o 38 %.

Protein použitý ve studii byl nazván Lymfocyte T Cell Immunomodulator (LTCI), v práškové per orální podobě má licencovaný název Thymic Protein A (TPA).

Prokazatelně se zlepšil imunitní stav nemocných zvířat, signifikantně se zlepšily klinické symptomy a pět let po ukončení studie tento stav přetrvával. Nebyly pozorovány žádné vážné nežádoucí účinky. 

Jak konkrétně ProBoost – Thymic Protein A  pomáhá?

Již 15 let brzlíkový protein A (TPA, LCTI) pomáhá kočkám nakaženým FeLV posílením jejich adaptivní imunitní odpovědi, kterou decimuje virus felinní leukémie. Díky zvýšení počtu a aktivaci spících naivních CD4+ T helper lymfocytů, které vyvolají plejádu nesmírně účinných, silných, specifických a přísně regulovaných imunitních procesů, je znovu posílena virem oslabená imunita a tělo opět získá schopnost se bránit proti nemoci. Pokud nedojde s jeho přičiněním k úplnému uzdravení, alespoň velice významným způsobem pomáhá kočkám prodloužit život a hlavně udržet co nejdéle jeho kvalitu. 

Brzlíkovým proteinem A aktivovaná adaptivní specifická imunitní reakce se zaměří efektivněji:
 • proti retrovirům, které nemoc způsobují, v určité fázi nemoci lze dosáhnout úplné eliminace viru z těla. Zdravý imunitní systém disponuje prostředky, které mu umožní zastavit virus již na počátku infekce. Ve fázi již probíhající nemoci FeLV ji silná imunita dokáže zatlačit do regresní nebo latentní fáze. I když je virus již zapsán do buněk kostní dřeně, může ho soustavná silná imunitní odpověď těla zcela zničit. Právě u chronických infekcí je nutná sofistikovaná specifická stimulace imunity, protože díky dlouhodobé snaze zbavit tělo patogenu dojde postupně k útlumu některých imunitních procesů.   

 • proti oportunním infekčním patogenům. Kočky, kterým mnoho měsíců nebo let ubývá schopnost se účinně bránit díky jejich oslabené imunitě, umírají často na přidružené nemoci, které dál odčerpávají energii jejich zdecimované imunitní obraně. Aktivace účinné specificky zaměřené imunitní odpovědi pomocí TPA zlepší schopnost zbavit se oportunních infekcí rychleji a za cenu menšího následného vyčerpání imunity.
 • na vyhledávání a likvidaci vlastních buněk těla, které vykazují
  • znaky nádorového zvrhnutí
  • abnormality díky vepsání virové DNA.

         TPA je signální molekula, která se podílí na vyvolání procesu apoptózy infikovaných nebo nádorových buněk lymfoidního a myeloidního původu (provedeny experimenty in vitro i in vivo). Aberantní, tedy změněné ne ty zdravé, buňky po kontaktu s TPA samy spustí proces sebedestrukce, tedy indukované řízené buněčné smrti buněk, které pro tělo představují nebezpečí.

Zároveň důsledkem stimulace diferenciace CD4+ Th lymfocytů směrem k protivirové buněčné odpovědi (Th1) se odstartují další způsoby likvidace postižených buněk a to prostřednictvím procesů buněčné specifické imunitní reakce, která různými způsoby vyhledá a ničí napadené buňky. 

 • proti anemii a lymfocytopenii, stimuluje hematopézu. Aktivované CD4+ Th lymfocyty svým přímým působením velmi přesným způsobem stimulují kmenové buňky kostní dřeně. Díky tomu dojde ke zvýšení produkce krevních elementů, které jsou právě v organismu potřebné. Lymfocytopenie T buněčné složky imunitní obrany je kompenzována stimulací diferenciace thymocytů na naivní CD4+Th0 lymfocyty a na další úrovni klonováním aktivovaných lymfocytů v krvi a tkáních s produkcí cytokinů podporujících krvetvorbu. 

 

Pokusíme se velmi zjednodušeně popsat proces, díky němuž TPA ovlivňuje podstatným způsobem průběh infekce:

 • TPA působí jako diferenciační signál k zahájení dozrávání (iniciace maturace) thymocytů, což jsou prekurzory CD4+ T lymfocytů, které vznikají v kostní dřeni. V důsledku tohoto diferenciačního a selekčního procesu vznikají funkční naivní CD4+ Th lymfocyty (zralé „klidové“ CD4+ Th lymfocyty, které dosud neprošly aktivačním procesem po prezentaci antigenu) a signifikantně se tak zvýší jejich množství na periferii. Zároveň v dalším stupni TPA stimuluje jejich aktivaci a diferenciaci směrem k Th1 imunitnímu buněčnému typu protivirové aktivity. Aktivovaný lymfocyt okamžitě začne vysílat chemické posly nesoucí instrukce k ostatním buňkám, začne klonovat sám sebe a tak zvýší počet řídících důstojníků imunitní armády. Vysílá velmi speciální signály, které vedou k cílenému vyhledávání a likvidaci buněk napadených virem i virových partikulí samotných. Při správně nastavené imunitní reakci je tento proces komplexní a obrana je aktivována z mnoha směrů. Významný efekt podávání TPA tomto konkrétním případě je i v tom, že pozitivně posiluje právě tu část imunitního systému, který virus napadá a ničí.

 • Aktivace cytotoxických CD8+ T lymfocytů, k níž dochází po podání TPA (aktivace Th1 diferenciace) vede k likvidaci napadených buněk i s virem uvnitř. CD8+ lymfocyt napadenou buňku doslova rozpustí, stejně jako pavouk mouchu. Je tak rychle zastavena produkce nových virových partikulí.

 • V řetězci signálů vyslaných aktivovanými CD4+ Th1 lymfocyty se zvyšuje jejich působením i množství a aktivita dalších imunitních buněk, jako jsou NK buňky (přirození zabijáci), makrofágy a dendritické buňky, které se podílejí na boji s infekcí jiným způsobem. Zároveň dojde k aktivaci produkce všech krevních elementů a to specificky v závislosti na jejich aktuální depleci. Interleukinová signalizace ovlivňuje produkci jak červených a bílých krvinek, tak i krevních destiček. Doplnění deficitu některých krvinek pak vede k násobně vyšší efektivitě boje s infekcí, ale také k regeneraci poškození, která nemoc způsobila. Stimulace kostní dřeně k produkci všech typů krvinek, kterou přes několik regulačních stupňů vyvolává TPA je účinným mechanismem kompenzace anemie a posílením buněčné imunitní reakce na nemoc.

 • Th1 typ diferenciace je kromě aktivace a proliferace CD8+ T lymfocytů rovněž zodpovědný za produkci interferonu γ, TNF, IL-2 a IL-12 a maximalizaci účinnosti zabíjení u makrofágů. Dochází k podpoře produkce IgG (opsonizující protilátky). IFN-γ zvyšuje produkci IL-12 dendritickými buňkami a makrofágy a skrze pozitivní zpětnou vazbu, IL-12 stimuluje produkci IFN gama v Th lymfocytech a tím podporuje diferenciaci v Th1 lymfocyty. IFN-y také inhibuje produkci IL-4, čímž inhibuje vznik Th2 lymfocytů.

 • Celý tento proces není chaotický, ale podléhá přísné zpětné vazbě, aby nedošlo k přehnané škodlivé autoimunitní destrukci. Kromě inhibičního působení cytokinové signalizace kontroluje aktivitu Th lymfocytů i Tc lymfocytů regulační podskupina Treg lymfocytů. TPA jak již bylo uvedeno stimuluje maturaci thymocytů na naivní Th0 lymfocyty, které jsou přímými prekurzory Treg lymfocytů. Touto cestou tedy posiluje zpětnou kontrolu, aby nedošlo ke škodlivému vychýlení imunitní odpovědi.

 • CD4+Th lymfocyty mají zásadní roli v procesu, který působí proti tzv. vyčerpání T buněk u chronických virových infekcí, jakými jsou jak FeLV tak FIV. Vyčerpání může být spuštěno celou řadou faktorů jako je například přetrvávající dlouhodobé vystavení antigenu (= viru) a ztráta pomoci od CD4+ Th lymfocytů (například i jejich ničením virovou infekcí, k níž u obou onemocnění dochází). Vystavení antigenu má také efekt na průběh vyčerpání, jelikož delší vystavení nebo vyšší množství antigenu má za následek zhoršení vyčerpání. Pro rozvinutí vyčerpání je třeba kontinuální vystavení antigenu po dobu alespoň 2-4 týdnů. To znamená, že čím silnější je chronická infekce a čím déle trvá, tím více paradoxně slábne reaktivita imunitního systému. Stimulace CD4+ Th lymfocytů pomocí TPA výše zmíněnými mechanismy může tento stav resetovat a vrátit sílu imunitní reakci na infekci. Proto má ohromný význam podávání TPA i během bezpříznakových relativně neškodných fází infekce.

 • Tento mechanismus není výmyslem člověka, ale funguje v přírodě miliony let. TPA není nějaký umělý chemický prostředek, který může napáchat více škody než užitku se spoustou vedlejších nežádoucích účinků. Při podávání TPA za téměř třicet let nebyly zaznamenány žádné nežádoucí účinky.

      Často je při léčbě FeLV používána terapie interferonem. Biologická účinnost TPA se měří jako indukce produkce interferonu gama aktivovanými thymocyty. Terapie pomocí rekombinantního kočičího interferonu je založena na podání vysoké dávky signálních molekul (skupiny 1 – alfa interferon), což vyvolá okamžitou blokaci virové reprodukce v nakažených buňkách. Jedná se o stimulaci nespecifické imunitní odpovědi na infekci. Přesný mechanismus není znám, nicméně pro terapii virových imunodeficiencí je to nesmírně efektivní způsob, jak rychle nespecificky blokovat rozvoj virémie a i když se kočka nevyléčí, aplikace interferonové kůry výrazně infekci potlačí. Jistou nevýhodou je celkem významné množství nežádoucích efektů, asi nejdůležitější je deprese kostní dřeně.

      Podání Thymového Proteinu A má za následek aktivaci adaptivní části imunitního systému a tím pádem indukci analogického procesu přirozenou cestou přes řídící úlohu CD4+ T lymfocytů.  Proto má podávání TPA velký význam v průběhu celého života imunosuprimovaných koček. Přirozená produkce interferonů není tak masivní a jednorázová, ale je specifická, přesná a trvá do té doby, dokud je indukovaná přítomností viru. Je užitečné samozřejmě využít všechny možnosti léčby a TPA je přirozenou možností, jak mobilizovat imunitní systém mj. i k přirozené produkci interferonů a dalších signálních molekul během celého života nemocných zvířat a trvale tak napomáhat v boji s virem a to bez nežádoucích vedlejších účinků. Tělo samo vyrábí všechny potřebné signální molekulární posly potřebné k řízení adekvátní imunitní reakce na infekci, včetně interferonů alfa. Hlavním producentem tohoto typu interferonu jsou makrofágy, představitelé nespecifické imunity ale také efektorovými buňkami Th1 typu imunitní odpovědi. Jejich produkce je ovlivněná mj. stimulací kmenových buněk interleukiny produkovanými aktivovanými CD4+ lymfocyty.  Interferony a cytokiny jsou právě těmi posly, pomocí nichž vysílá aktivovaný CD4+ Th lymfocyt své příkazy a v řetězci aktivačních signálů tvoří další imunitní buňky celou plejádu jiných informačních molekul se zcela konkrétními úkoly.

 

Ze zpětné vazby, kterou jsme získali od majitelů nemocných kočiček plyne, že profit je hodně závislý na stádiu nemoci, ve kterém se pacient nachází a hlavně v množství jiných nemocí, se kterými kočka bojuje. Pokud se ale zasáhne včas, souběžné druhotné zdravotní komplikace se podaří léčebně zvládnout nasazením vhodné terapie pod vedením veterináře, mohou se i relativně hodně nemocná zvířata stabilizovat a vrátit k normálnímu plnohodnotnému životu v remisi bez příznaků nemoci. TPA je u koček v zahraničí běžně úspěšně užívaný již od roku 2008 a pokud se nepodaří pacienta uvést do úplné remise, alespoň výrazně pomáhá se zvládáním oportunních infekcí a zlepšením komfortu života nemocných koček. Samozřejmě alfa a omega dobré prognózy je kvalitní symptomatická léčba všech zdravotních komplikací pod vedením veterináře. ProBoost není samospasitelným zázračným medikamentem, ale tělo samo s jeho podporou musí svůj boj dotáhnout do vítězného konce. Jakákoliv další odborná pomoc je tak naprosto nezbytným atributem pro úspěšný postup proti nemoci 

Nejlepší efekt je možné očekávat u koček buď v prvním stádiu infekce nebo v případě regresní či latentní fáze druhého stádia nemoci. Za těchto podmínek lze uvažovat i o úplném vyléčení z nemoci vlastní silnou imunitní reakcí těla posílenou podáváním ProBoostu.

 

 

Dávkování

Je nutné úzce spolupracovat s veterinářem a po celý život kočičího pacienta věnovat zvýšenou pozornost jeho aktuálnímu zdravotnímu stavu. Je zcela zásadní veškeré zdravotní komplikace v první řadě řešit dostupnou symptomatickou léčbou pod dohledem veterináře. Pokud má jakákoliv léčba vést k úspěchu, musí být komplexní a využít všechny možnosti, které má moderní veterinární medicína k dispozici. ProBoost není univerzální zázračný lektvar na všechny neduhy a i když je nesmírně účinný,  je třeba postupovat racionálně a pokud kočička potřebuje řešit závažný zdravotní problém, je nutné jí poskytnout všechnu dostupnou léčbu. U tak závažné diagnózy, jakou je FeLV není prostor na neuvážené experimenty. ProBoost působí na příčinu nemoci, její fyzické následky může mnohdy pozitivně ovlivnit také a urychlit uzdravení, ale bylo by například v případě bakteriální komplikace krajně nezodpovědné nepoužít antibiotika a podobně… V případě vážných zdravotních potíží je nutné pacienta stabilizovat všemi dostupnými prostředky. Další imunostimulanty nebo imunomodulátory je však třeba používat s rozvahou a s ohledem na způsob, jakým zasahují do imunitních procesů a jakým způsobem mohou ovlivnit aktuální zdravotní stav. Není například rozumné stimulovat nespecificky imunitu, když má kočička vysoký titr protilátek proti FeCoV, nebo neuváženým výběrem imunostimulantu prohloubit chybnou autoimunitní  reakci.

Původní studie uváděla mnohaletou bezpříznakovou remisi po třech iniciačních injekčních dávkách a poté měl být LTCI individuálně aplikován jednou za jeden až dva měsíce, v praxi byly mnohdy nutné aplikace i v kratším intervalu, například v těžkých případech jednou týdně, vždy tedy individuálně podle stavu pacienta. 

Dávkování ProBoostu, doporučují veterináři pro dospělou kočku půl sáčku na den, lépe ve dvou dávkách po 12 hodinách a po čtvrtině sáčku. Nástup účinku trvá trochu déle, než při injekční aplikaci T-Cyte, ale TPA je v krvi poměrně stabilní a tak stačí po menších dávkách průběžně doplňovat k zajištění dostatečné koncentrace pro potřeby aktivace spících lymfocytů a vyvolání apoptózy nakažených buněk. Jakmile je zvíře po několika týdnech stabilizované, stačí udržovací dávka, která závisí na posouzení zdravotního stavu konkrétní kočičky, zejména vyhodnocení krevního obrazu – hladina bílých krvinek…. Doporučujeme dále pokračovat alespoň v minimální udržovací dávce, která závisí na posouzení individuálního zdravotního stavu a může být například čtvrt sáčku na den nebo jednou až dvakrát týdně. I zcela zdravému jedinci je podávání TPA každý den pro posílení imunity prospěšné, nehrozí předávkování, takže po prodělání tak závažné infekce, jakou je FeLV nebo FIV je určitě na místě pokračovat v podávání TPA ve frekvenci, která je v podstatě na rozhodnutí majitele ideálně po konzultaci s veterinářem, který vyhodnotí kondici pacienta. V průběhu života se může s dávkou pracovat podle konkrétní situace. Pokud se výsledky zhorší, nasadí se vyšší dávka, pokud budou výsledky excelentní, může se podpora imunity pacienta snížit na minimum. Pokud běží současně nějaká vážná autoimunita, může být dávkování klidně jeden nebo dva sáčky na den. Každý majitel musí sledováním odpovědi na imunostimulaci “vytitrovat” optimální dávkování pro vymizení potíží.

V prvním stádiu infekce nebo v případě regresní či latentní fáze druhého stádia nemoci doporučujeme podávat lépe půl nejméně čtvrt sáčku na den a průběžně po několika týdnech nebo měsících po konzultaci s veterinářem provést laboratorní ověření průběhu infekce v naději, že se nad nemocí podaří zvítězit. Tento proces může trvat týdny nebo i měsíce či roky. Je třeba se ozbrojit trpělivostí a vytrvat v naději, že silná imunita podpořená ProBoostem přesně na správném místě sama dokáže nad nemocí zvítězit. Vyšší pravidelné podávání ProBoostu je možné také pokud se chceme pokusit zbrzdit a potlačit perzistentní viremii.

Samozřejmě je nasnadě užitečná možnost kromě podávání ProBoostu i doplnění léčby o další léčebné a nutriční přípravky a další produkty na podporu imunity, jako jsou betaglukany atp.

V rámci léčby imunodeficientních pacientů FeLV, FIV, po terapii FIP jsou často používány podpůrné prostředky bez lékařského předpisu. Důrazně varujeme a  vždy u tak vážné nemoci doporučujeme konzultaci s odborníkem. Jak už poznali pejsek s kočičkou, když pekli dort, i všeho dobrého může být příliš.

Imunoglukany, což je komplex polysacharidů s účinkem na nespecifické imunitní procesy, lze samozřejmě doporučit. Pokud zvolíte variantu sirupu s přidávaným vitamínem C, je třeba jisté opatrnosti. Chronická aplikace vitamínu C ve vysoké dávce může významně okyselit moč a vzniknou tak problémy s oxaláty. V přiměřeném množství lze vitamin C samozřejmě i dlouhodobě jednoznačně doporučit. Dlouhodobá trvalá stimulace nespecifické imunity předkládáním těchto imunogenních biologicky aktivních polysacharidů může časem vést k vyčerpání a poklesu výsledného efektu, proto při dlouhodobém užívání je lépe alespoň krátkodobě podávání vynechávat.  

Hojně jsou v dobré víře používány a doporučovány různé produkty z bylinek atp.  Hlavně u chronických pacientů před dlouhodobým podáváním se vší důrazností varujeme! Je třeba si uvědomit, že výtažky z rostlin jsou vlastně léky přírodního původu a jako takové se musí používat s rozvahou a vždy po konzultaci s odborníky. Krátkodobě a v přiměřeném množství jsou nesmírně užitečné, vždy ale s ohledem na znalost vedlejších rizik a nežádoucího působení. 

Několik příkladů rostlin, které jsou součástí bylinných preparátů doporučovaných u kočiček s FIV a FeLV na posílení imunity:

Aloe vera je klenot mezi léčivými rostlinami. Je dobře si ale zjistit, zda výrobek má certifikát o původu (IASC). Rozdíl mezi aloe, které vyrostlo na speciální půdě ve specifických přírodních podmínkách a kdekoli jinde může být takový, jako mezi marihuanou a technickým konopím. Kromě toho, že určité části listu jsou toxické a silně projímavé, není vhodné použití u pacientů s cukrovkou, před operacemi – vyšší krvácivost, u srdečních onemocnění také pozor – zvyšuje tepovou frekvenci, což může kardiaka zabít. U onemocnění HCM, které se u koček vyskytuje celkem často nebo při myopatii způsobené virovou infekcí (například FIP) může vyvolat fatální komplikace. Dále je ve hře problém se žlučníkem, poškozením žaludku a u koček obecně velmi citlivých na poškození ledvin může být příčinou jejich selhání.

Kukurma, resp. kukurmin v ní obsažený je nesmírně prospěšný a účinky na imunitu zejména u FeLV a FIV infekcí jsou vědecky potvrzené. I tady však pozor. Kromě toho, že může vyvolat alergii, může při dlouhodobém užívání způsobit zažívací potíže, zvracení, intoxikaci jater a průjem. Vyšší dávka může stát za vznikem vředů.

Třezalka tečkovaná by neměla být podávána kočkám, na které může dopadnout sluneční záření, nesmí ven, ani do voliéry nebo k oknu bez zatemnění. Způsobuje totiž přecitlivělost pokožky a vážné spáleniny hlavně na méně osrstěných částech těla. U plemen jako je sphynx atp. je z tohoto důvodu kontraindikována. Kromě toho opět při delším užívání hrozí šedý zákal, vysoký cholesterol, poškození jater, poruchy spánku, nedoporučuje se diabetikům a velice rizikové je užití u kardiaků. I zdravým kočkám může vyvolat poruchy srdečního rytmu..

Pokud budou produkty tohoto typu na vlasní nebezpečí užívány s vědomím všech rizik souběžně s ProBoostem, nelze jejich nežádoucí působení přičítat TPA, ale pouze těmto produktům. Souběžné používání lze doporučit pouze krátkodobě například během stabilizační fáze nebo samozřejmě opakovaně formou ozdravné kůry a se zřetelem na jejich vliv na další onemocnění pacienta (cukrovka, nemoci srdce, jater, ledvin…). Jedině tak mohou být opravdovou a účinnou pomocí pro nemocná zvířata a předat jim z přírody svým prostřednictvím jen to pozitivní. 

 

 Výsledky experimentů, které potvrzují úlohu brzlíkového proteinu A v organismu jsou uvedeny v kapitole  s názvem Články. Informace o úloze CD4+ Th lymfocytu v imunitním systému v článku Thymic Protein A aktivuje naivní CD4+Th Lymfocyty. Vliv TPA na buněčnou apoptózu v článku: Thymic Protein A stimuluje apoptózu maligních a infikovaných buněk. Ovlivnění hematopoézy popisuje článek Thymic protein A stimuluje hematopoézu všech krevních elementů. Výsledky některých experimentů a review shrnující získané poznatky vlivu TPA/LCTI na imunodeficientní kočky naleznete v odkazu níže.